Εξειδικευμένη εμπειρία στην σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, business plan, κλαδικών μελετών, αναπτυξιακών μελετών καθώς επίσης και στην σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων υψηλής ποιότητας για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.