Εξειδικευμένη εμπειρία στην διενέργεια πραγματογνωμοσυνών μετά από ανάθεση από ιδιώτες, από τράπεζες, από δικαστήρια ή τις κατά περίπτωση αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για ζημιές και για την ποιότητα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, για την ποιότητα κατασκευής βιομηχανικών προϊόντων, για διερεύνηση πυρκαγιών και την εκτίμηση των προκληθεισών ζημιών, για ατυχήματα κλπ.