Εξειδικευμένη εμπειρία στην εκτίμηση μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, κτιριακών και βιομηχανικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και στην εκτίμηση ενεργειακών σταθμών και ενεργειακών δικτύων.